Advisory Council

Dr Varadraj Bapat IIT Bombay
Dr K Parmeswaran GNLU Gandhinagar
Dr Raka Arya NLIU Bhopal
Dr Tarakanta Nayak IIT Bhubneswar
Shri Yogesh Pai NLU Delhi
Shri Bhavin Kothari NID Ahmedabad
Dr Sudarshan Kumar IIT Bombay
Dr Ranjan Kumar Behra IIT Patna
Dr Rishikesh Pandey MIT, Bostan, US
Dr Sreevalsa Kolathayar ISM Dhanbad
Dr Govardhan Bhat NIT Raipur
Shri Raghavendra Datta Naik BITS Goa